Kontakty

Slovenská správa ciest
Odbor cestnej databanky

Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19  Bratislava

cestna.databanka@ssc.sk

Slovenská správa ciest
Generálne riaditeľstvo

02/ 50255 111 – ústredňa
ssc@ssc.sk

Slovenská správa ciest
Centrálny dispečing dopravnej spravodajskej služby

0904 141 046
02/ 5556 7843
pozn. nepretržitá prevádzka od 01.11 do 31.03. príslušného kalendárneho roka
dispecing@dic.ssc.sk